Obavještenja

Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu odabira korisnika za financiranje projekata kroz Program utroška sredstava „Kapitalnih transfera drugih nivoa vlasti i fondova – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta

 Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je poboljšanje cestovne infrastrukture i sigurnosti u cestovnom prometu regionalnih i  drugih cesta (lokalnih cesta i gradskih/općinskih ulica) u Federaciji BiH.

 Kantoni/županije odnosno kantonalne/županijske direkcije/uprave za ceste u Federaciji Bosne i

Hercegovine za  oblast regionalnih cesta  mogu podnijeti prijavu za projekate: 

A) Usluge izrade projektne i studijske dokumentacije za rekonstrukciju, izgradnju regionalnih cesta; izgradnju novih cesta iz nadležnosti kantona/županije i povezivanje regionalnih cesta na ostatak prometne mreže,

B) Radove na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji regionalnih cesta i povezivanju  regionalnih cesta na ostatak prometne mreže.

 

Gradovi i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine za oblast lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica

se mogu podnijeti prijavu za projekte:

A) Usluge izrade projektne dokumentacije,

B) Radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica

Apliciranje u okviru predhodno pobrojanih oblasti se može odnositi i na već započete projekte iz ranijeg perioda s tim da se pravdanje sredstava može vršiti samo za troškove nastale nakon potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2024. godinu

 

 Opći ciljevi Javnog poziva

Opći cilj ovog Javnog poziva je financiranje projekata poboljšanje cestovne  infrastrukture i sigurnosti u cestovnom prometu regionalnih i  drugih cesta (lokalnih cesta i gradskih/općinskih ulica) koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji kantonalnih/ županijskih i lokalnih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Pravo sudjelovanja

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti kantoni/županije odnosno kantonalne/županijske direkcije/uprave za ceste,  gradovi i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prednost će imati projekti koji su visokog stupnja zrelosti i prioritetni su za implementaciju u kantonima/županijama, gradovima i općinama te  izravno  doprinose boljoj kvaliteti života i razvoju gospodarstva, turizma u kantonima/županijama, gradovima i općinama.

 

Financijska sredstva

Za projekte regionalnih cesta maksimalan iznos dodjeljuje je se za:

 1.  Usluge izrade projektne i studijske dokumentacije za rekonstrukciju, izgradnju regionalnih cesta; izgradnju novih cesta iz nadležnosti kantona/županija i povezivanje regionalnih cesta na ostatak prometne mreže u visini 50000,00 KM jednom podnositelju zahtjev
 2. Radove na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji regionalnih cesta i povezivanju  regionalnih cesta na ostatak prometne mreže u visini 1.500.000,00 KM jednom podnositelju zahtjeva.

 

Za projekte koji se odnose na lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica maksimalni iznos dodjeljuje se:

 1. Usluge izrade projektne   dokumentacije  u visini do 200.000,00 KM jednom podnositelju zahtjeva,
 2. Radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica u visini do 600.000,00 KM jednom podnositelju zahtjeva.

Broj prijavljenih zahtjeva

Za projekte regionalnih cesta jednom podnositelju zahtjeva može odobriti  jedan projekt koji se odnose na točke (A) i jedan projekt koji se odnosi na točku (B) .

Za projekte koji se odnose na lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica jednom podnositelju zahtjeva može se odobriti jedan (1) projekt koji se odnosi na točku (A) i (B).

 

Opći kriteriji

Prijava na Javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokaze: 

 1. Zakonska nadležnost za implementaciju projekta (izvod iz važećeg Zakona kojim se određuje nadležnost ili drugi akt kojim se dokazuje nadležnost podnositelja zahtjeva za realizaciju projekta na predmetnoj cesti),
 2. Da se zahtjev podnositelja ne odnosi na projekt koji je realiziran prije raspisivanja ovog Javnog poziva (izjava podnositelja zahtjeva),
 3. Ispravno popunjeni, potpisani i ovjereni obrasci za prijavu projekta.

 

Posebni kriteriji

 

I.REGIONALNE CESTE

 

(A)Posebni  kriteriji  za  ocjenu  projekata  i  dodjelu  sredstava  usluge  izrade  projektne  i  studijske  dokumentacije  za  rekonstrukciju,  izgradnju  regionalnih  cesta;  izgradnju  novi h  cesta   iz nadležnosti kantona/ županija  i povezivanje regionalnih  cesta  na ostatak prometne  mreže   su: 

 1. Usklađenost projekta sa prostorno – planskom dokumentacijom kantona/županija, grada ili općine, odnosno dokumentu koji predstavlja ekvivalent izvoda iz prostorno planske dokumentacije ukoliko kanton/županija ili jedinica lokalne samouprave nema donesenu prostorno plansku dokumentaciju, a prema odredbama kantonalnog/županijskog zakona kojim je regulirano prostorno planiranje (izvod iz prostorno planske dokumentacije, mišljenje nadležne komisije ili odluka Skupštine, Gradskog odnosno Općinskog vijeća), i
 2. Opis projektnih aktivnosti sa procjenom koštanja izrade projektne i studijske dokumentacije, i procjenom vrijednosti investicije za koju je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju.

 

 (B)Posebni kriteriji za ocjenu projekata i dodjelu sredstava za Radove na sanaciji, rekonstrukciji, izgradnji regionalnih cesta i povezivanju regionalnih cesta na ostatak prometne  mreže  su: 

 1. Idejni ili glavni  projekt sanacije, rekonstrukcije, izgradnje i povezivanja regionalne ceste na ostatak prometne mreže (dostaviti u elektronskoj formi, CD ili USB Stick), i
 2. Urbanistička suglasnost za projekte rekonstrukcije ili izgradnje regionalne ceste ili povezivanja regionalne ceste na ostatak prometne mreže (ili dokaz o vođenju postupka za izdavanje urbanističke suglasnosti), odnosno akt nadležnog organa da se radi o sanaciji regionalne ceste (original ili ovjerena kopija).

 

 1. II. LOKALNE CESTE I GRADSKE/OPĆINSKE ULICE

 

(A)Posebni kriteriji za ocjenu projekata i dodjelu sredstava za usluge izrade projektne  dokumentacije koji se odnose na lokalne ceste te gradske/ općinske ulice su:  

 1. Usklađenost projekta sa prostorno – planskom dokumentacijom kantona/županije, grada ili općine, odnosno dokumentu koji predstavlja ekvivalent izvoda iz prostorno planske dokumentacije ukoliko kanton/županija ili jedinica lokalne samouprave nema donesenu prostorno plansku dokumentaciju, a prema odredbama kantonalnog/županijskog zakona kojim je regulirano prostorno planiranje (izvod iz prostorno planske dokumentacije, mišljenje nadležne komisije ili odluka Skupštine, Gradskog odnosno Općinskog vijeća), i
 2. Opis projektnih aktivnosti sa procjenom koštanja izrade projektne dokumentacije, i procjenom vrijednosti investicije za koju je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju. 

 (B)Posebni kriteriji za ocjenu projekata i dodjelu sredstava za projekte  izvođenja  radova  na  sanaciji rekonstrukciji i izgradnji lokalnih cesta te gradskih/općinskih  ulica ) ove Odluke su:

 1. Idejni ili glavni projekt rekonstrukcije ili izgradnje lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica, odnosno detaljan premjer i predračun radova sa opisom radova za projekte sanacije lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica (dostavili u elektronskoj formi na CD ili USB Stick), i
 2. Urbanistička   suglasnost   za   projekte   rekonstrukcije   ili   izgradnje   lokalnih   cesta   te gradskih/općinskih ulica odnosno dokaz o vođenju postupka za izdavanje urbanističke suglasnosti, ili akt nadležnog organa da se radi o sanaciji lokalnih cesta te gradskih/općinskih ulica (original ili ovjerena kopija).

   

Način izbora projekata

Izbor projektnih prijedloga i podnositelja zahtjeva tj. potencijalnih korisnika po osnovi ovog Javnog poziva će vršiti stručno povjerenstvo ili Jedinica za strateško planiranje i upravljanje projektima u skladu sa rješenjem koje donese Federalni ministar prometa i komunikacija. Stručno povjerenstvo ili Jedinica za strateško planiranje i upravljanje projektima će prilikom ocjene zahtjeva dodatno ocjenjivati/bodovati sufinanciranje projekta od strane korisnika/podnositelja zahtjeva. Povjerenstvo će razmatrati prijave u skladu sa „Procedurama za izbor korisnika sa utvrđenim kriterijima“ koje donosi, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva sačiniti prijedlog liste korisnika sredstava.

Objavljivanje rang liste korisnika

Konačnu listu odobrenih projekata po ovom Javnom pozivu utvrđuje Federalni ministar prometa i komunikacija posebnom Odlukom koja će biti objavljenja na web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Način realizacije doznačenih sredstava

Sredstva iz Ugovora sa korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će na osnovu zahtjeva i relevantne dokumentacije u vezi sa realizacijom odobrenog projekata prenositi na račun korisnika sredstava. Dokumentacija koju će Korisnik sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a na osnovu koje će se podnositi zahtjev za prijenos sredstava na račun Korisnika sredstava u ovisnosti o namjeni financiranja, je slijedeća:

 • Kopija potpisanog ugovora za građevinske radove, ovjerene Privremene situacije (računi) za

izvršene građevinske radova;

 • Kopija potpisanog ugovora za usluge nadzora građevinskih radova, ovjerene Privremene situacije (računi) za usluge nadzora nad izvršenim građevinskim radovima;
 • Kopije potpisanih ugovora za izradu projektne (studijske) dokumentacije koje se odnose na implementaciju odobrenog projekta i fakture za izradu projektne (studijske) dokumentacije
 • i dr.

 

Dostavljanje prijava na javni poziv

Podnositelj prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta označava ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju. Obrazac prijave na Javni poziv dostupan je na ovome linku  "Prijavni obrazac".

Pitanja vezana za ovaj javni poziv možete dostaviti na mail  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Braće Fejića bb, 88000 Mostar, sa naznakom: "Prijava na Javni poziv u svrhu odabira korisnika za financiranje projekata kroz Program Kapitalnih transfera drugih nivoa vlasti i fondova – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“.

 

(Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja prijave, točnu adresu i broj telefona). Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave u  dnevni m  novinama:  „Dnevni avaz“ i „Večernji list  BiH“,   te na web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

 JAVNI POZIV za podnošenje prijava u svrhu odabira korisnika za financiranje projekata kroz Program utroška sredstava „Kapitalnih transfera drugih nivoa vlasti i fondova – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
 
 
ladangtoto link alternatif https://stafaband7.id/ https://palapastudio.com/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/sh/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/fgn/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/gmk/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/sid/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/cast/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/pulsa/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/888slot/ https://bintangara.tabalongkab.go.id/public/vendor/gb777/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/pgsoft/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/ladangku/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/scatter-hitam/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/sv388/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/idn/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/66kbet/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/dubai/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/skamboja/ https://kejati-bangkabelitung.kejaksaan.go.id/images/joker123/ https://radengercep.pringsewukab.go.id/assets/upload/pgsoft/ https://radengercep.pringsewukab.go.id/assets/upload/scatter-hitam/ https://sipraja.kayongutarakab.go.id/vendor/thailand/ https://sirani.pa-paniai.go.id/img/klik88/ https://klik88.nurulquransayung.sch.id/ https://ftsp.itats.ac.id/thailand/ https://ladangtoto.sakt1.co.id/ https://ww.pn-jayapura.go.id/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/ladangblitar/ ladangtoto http://46.250.237.148:8005/ mahjong https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/akun/ https://tracerstudy.bsi.ac.id/slot777/ https://slot-toto.pa-sungailiat.go.id/ ladangtoto login https://sisfo.diskominfo.pa-malangkota.go.id/ https://ftp.fhunwiku.ac.id/ https://janti.opendesa.id/assets/js/scatter/ https://janti.opendesa.id/assets/import/thai/ https://janti.opendesa.id/assets/installer/pg/ https://103.181.182.174/ https://www.forex.ntu.edu.tw/tok99/ http://nkquoc.ntt.edu.vn/ https://pti.ubhi.ac.id/assets/777/ https://szeus.bintangara.tabalongkab.go.id/ https://ptbm.co.id/togel-hongkong/ https://pta-bali.go.id/img/s-jepang/ https://pta-bali.go.id/img/s-thailand/ https://inspektorat.bondowosokab.go.id/assets/s-thailand/ https://fun77.bintangara.tabalongkab.go.id/ https://yppdb.or.id/s-macau/ https://yppdb.or.id/s-toto/ https://yppdb.or.id/pg-soft/ https://yppdb.or.id/ladang-toto/ https://yppdb.or.id/ying77/ https://yppdb.or.id/data-sydney/ http://161.97.112.139/ https://yppdb.or.id/axiebet/ https://yppdb.or.id/s-bri/ https://yppdb.or.id/s-toto/ https://yppdb.or.id/s-jepang/ https://yppdb.or.id/ladang-duit/ slot thailand https://lintas-unitama.co.id/fun77toto/ https://sv388.pantirini.or.id/ https://slotidn.pantirini.or.id/ https://server-kamboja.pantirini.or.id/ https://via-pulsa.pantirini.or.id/ https://s-zeus.pantirini.or.id/ https://pgslot.pantirini.or.id/ https://s-maxwin.synergylab.co.id/ https://s-hoki.synergylab.co.id/ https://s-zeus.synergylab.co.id/ https://s-dubai.synergylab.co.id/ https://s-thai.synergylab.co.id/ https://slotdana.pantirini.or.id/ https://slot-qris.pantirini.or.id/ https://server-thailand.pantirini.or.id/ https://angka-paito.pantirini.or.id/ https://axiebet.pantirini.or.id/ https://linkr.bio/miliarbet/ https://scatter-hitam.pantirini.or.id/ https://itbk.ac.id/assets/xthai/ https://slpp.pa-ternate.go.id/assets/dewa/ https://senat.untidar.ac.id/tes/data/ https://krein.id/data-cambodia/ https://krein.id/data-china/ https://krein.id/data-taiwan/ https://krein.id/data-sdy/ https://krein.id/data-sgp/ https://krein.id/data-macau/ https://krein.id/sule-slot/ https://krein.id/gacor88/ https://krein.id/wajikslot/ https://krein.id/olx188/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/sch/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/tts/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/skm/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/ldg/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/dtm/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/idn/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/liburan/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/bkn/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/sdy/ https://tolikarakab.go.id/assets/upload/gps/ https://sidd.pn-sengkang.go.id/ https://dmpt.pn-sengkang.go.id/ https://dmpt.pn-sengkang.go.id/pg-slot/ https://mu.pn-sengkang.go.id/ https://mu.pn-sengkang.go.id/ladangtoto/ https://mu.pn-sengkang.go.id/gopay86/ https://mu.pn-sengkang.go.id/mahjong/ https://pn-tembilahan.go.id/media/s-thailand/ https://pn-tembilahan.go.id/media/sc-hitam/ https://pn-tembilahan.go.id/media/s-toto/ https://pn-tembilahan.go.id/media/pulsa/ https://pn-tembilahan.go.id/media/888slot/ https://pn-tembilahan.go.id/media/s-hoki/ https://pn-tembilahan.go.id/media/pgs/ https://pn-tembilahan.go.id/media/zeus/ https://pn-tembilahan.go.id/media/situju/ https://tespoin.or.id/produk/pulsa/ https://tespoin.or.id/produk/qris/ https://tespoin.or.id/produk/mandiri/ https://tespoin.or.id/produk/vietnam/ https://tespoin.or.id/produk/amerika/ https://instades.id/uploads/joker/ https://instades.id/vendor/scatter/ https://instades.id/vendor/sdy/ https://pdd.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://jbpe.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://pn-tembilahan.go.id/media/via-dana/ https://smpn1krpc.sch.id/css/pg/ https://kegiatan.pa-sengkang.go.id/ https://galeri.pa-sengkang.go.id/ https://layanan.pa-sengkang.go.id/ https://cp.pn-tembilahan.go.id/ https://cgs.pn-tembilahan.go.id/ https://sbp.pn-tembilahan.go.id/ https://smkn1batanghari.sch.id/assets/vendor/sml/ https://smkn1batanghari.sch.id/assets/vendor/pulsa/ https://smkn1batanghari.sch.id/assets/vendor/scatter-hitam/ https://smpn1krpc.sch.id/vendor/scatter-hitam/ https://ladangtoto.sman4kotabogor.sch.id/ https://scatter-hitam.sman4kotabogor.sch.id/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/scatter-hitam/ https://thailand.pn-tembilahan.go.id/ https://akta.pn-labuanbajo.go.id/ https://cerai.pn-labuanbajo.go.id/ https://kegiatan.pn-labuanbajo.go.id/ https://kawasan.pn-labuanbajo.go.id/ https://ovo.hanura.or.id/ https://bca.hanura.or.id/ http://mc.hanura.or.id/ https://dn.hanura.or.id/ http://gb.hanura.or.id/ https://hanura.or.id/vendor/tok/ https://hanura.or.id/vendor/k86/ https://hanura.or.id/vendor/klik/ https://hukum.pn-labuanbajo.go.id/ https://layanan.pn-labuanbajo.go.id/ https://pengadilan.pn-labuanbajo.go.id/ https://peraturan.pn-labuanbajo.go.id/ https://sejarah.tolikarakab.go.id/ https://visi.tolikarakab.go.id/ https://misi.tolikarakab.go.id/ https://bupati.tolikarakab.go.id/ https://daerah.tolikarakab.go.id/ https://layanan.ms-sigli.go.id/ https://loket.ms-sigli.go.id/ https://informasi.ms-sigli.go.id/ https://instruksi.ms-sigli.go.id/ https://ketua.ms-sigli.go.id/ https://perpustakaan.pn-tembilahan.go.id/.well-known/s5k/ https://sipp.pn-tembilahan.go.id/.well-known/hoki/ https://pntbh.pn-tembilahan.go.id/.well-known/scatter/ https://armindojaya.co.id/upload/s-dubai/ https://ying77.astekindo.co.id/ https://astekindo.co.id/ladangtoto/ https://astekindo.co.id/paitoangka/ https://scatter.wonodadi.id/ https://macau.wonodadi.id/ https://mandiri.wartanusa.id/ https://wartanusa.id/vendor/sthailand/ https://wartanusa.id/vendor/sgacor/ https://wartanusa.id/vendor/joker123/ http://64.23.246.20/ http://135.148.147.80/ http://144.126.136.201/ https://qris.uruzin.id/ https://mandiri.uruzin.id/ https://bsi.uruzin.id/ https://cimb.uruzin.id/ https://slot-dana.sman4kotabogor.sch.id/ https://s5k.sman4kotabogor.sch.id/ https://kitty223.manicbenteng.sch.id/ scatter-hitam.manicbenteng.sch.id https://ladangtoto.manicbenteng.sch.id/ https://staialazhar.ac.id/wp-content/vendor/sgpy/ https://stlukes.ac.ke/vendor/dewatoto/ https://stlukes.ac.ke/vendor/s-777/ https://stlukes.ac.ke/vendor/s-gacor/ https://visi.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://visi.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/hoki/ https://aptr.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://aptr.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/bonanza/ https://aptr.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/spaceman/ https://attanwirmetro.or.id/gacor/ https://attanwirmetro.or.id/s-hitam/ https://attanwirmetro.or.id/s-jepang/ https://attanwirmetro.or.id/s-zeus/ https://attanwirmetro.or.id/ladangtoto/ https://attanwirmetro.or.id/s-macau/ https://joker123.attanwirmetro.or.id/ https://s-demo.attanwirmetro.or.id/ https://s-hijau.attanwirmetro.or.id/ https://s-777.attanwirmetro.or.id/ https://s-thai.attanwirmetro.or.id/ https://css.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://mail.britcham.or.id/ladangtoto/ https://mail.britcham.or.id/joker123/ https://mail.britcham.or.id/s-demo/ https://mail.britcham.or.id/scatter/ https://mail.britcham.or.id/sv388/ https://mail.britcham.or.id/gb777/ https://mail.britcham.or.id/sdubai/ https://mail.britcham.or.id/dewahoki/ http://honeynet.ui.ac.id/themes/pg/ http://honeynet.ui.ac.id/themes/scatter/ https://justice.go.ug/upload/k86/ https://justice.go.ug/upload/ladangtoto/ https://jdih.manicbenteng.sch.id/upload/linkaja/ https://jdih.manicbenteng.sch.id/upload/ovo/ https://lapangan.manicbenteng.sch.id/upload/vietnam/ https://lapangan.manicbenteng.sch.id/upload/amerika/ https://stlukes.ac.ke/vendor/dewatoto/ https://stlukes.ac.ke/vendor/s-777/ https://stlukes.ac.ke/vendor/s-gacor/ https://justice.go.ug/upload/s-jepang/ https://justice.go.ug/upload/s-macau/ https://s-thai.stlukes.ac.ke/ https://s-gopay.stlukes.ac.ke/ https://s-hitam.stlukes.ac.ke/ https://s-macau.stlukes.ac.ke/ https://joker123.stlukes.ac.ke/ https://old.justice.go.ug/assets/zeus/ https://old.justice.go.ug/assets/togacor/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/dewatoto/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/gudangtoto/ https://jepret.net/ https://jogjadigital.net/ https://dealerhonda-cibinong.com/ https://newsntb.com/ https://s-hitam.rumahcintayatim.or.id/ http://s-dubai.rumahcintayatim.or.id/ https://s-hoki.kanzler.co.id/ https://s-receh.kanzler.co.id/ https://s-qris.kanzler.co.id/ https://s-mahjong.grandsukatani.co.id/ https://s-maxwin.grandsukatani.co.id/ https://s-hoki.grandsukatani.co.id/ https://s-thailand.grandsukatani.co.id/ https://s-zeus.grandsukatani.co.id/ https://s-mania.grandsukatani.co.id/ https://s-ovo.grandsukatani.co.id/ https://s-linkaja.grandsukatani.co.id/ https://s-qris.grandsukatani.co.id/ https://s-goceng.grandsukatani.co.id/ https://s-ovo.kanzler.co.id/ https://s-dana.kanzler.co.id/ https://www.dittothailand.com/ir/css/ https://robopragma.mitratrainingcenter.co.id/ https://data-hk.mitratrainingcenter.co.id/ http://103.77.107.166/ https://ensol.co.th/js/ladangtoto/ https://ensol.co.th/js/s-hijau/ https://ensol.co.th/js/s-gopay/ https://ladangtoto.kisahberuang.com/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/888slot/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/gb777/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/ladangtoto/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/rp888/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/scatter/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/s-bri/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/s-gopay/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/s-macau/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/66kbet/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/sv388/ https://nestbinabangsa.co.id/wp-content/uploads/joker123/ https://scatter-hitam.uruzin.id/ https://angka-paito.attanwirmetro.or.id/ https://data.sgp.attanwirmetro.or.id/ https://data-hk.attanwirmetro.or.id/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/gopay/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/ovo/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/ungu/ https://sman4kotabogor.sch.id/assets/spink/ http://103.77.107.182/ http://103.77.107.141/ http://103.77.107.166/ http://103.77.107.147/ http://51.81.26.220/ http://147.139.145.27/ http://51.79.136.234/ https://nguyenthanhphat.id.vn/vendor/scatter-hitam/ https://sosiologi.uinsgd.ac.id/wp-content/upgrade/scatter-hitam/ https://jabar.wartanusa.id/.well-known/scatter/ https://wartanusa.id/vendor/ladangto/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/scatter-hitam/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/xmaxwin/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/thai/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/888slot/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/s777/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/zeus/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/sqris/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/ladangtoto/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/sv388/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/sbo/ https://lppm.politekniknest.ac.id/wp-content/uploads/pg/ https://upmi.ac.id/journal/s-bca/ https://upmi.ac.id/journal/gb777/ https://upmi.ac.id/journal/888slot/ https://upmi.ac.id/journal/rp888/ https://upmi.ac.id/journal/ying77/ http://nobidep.org/ http://fajaraya.com/ https://loket.pn-tembilahan.go.id/ https://loket.pn-tembilahan.go.id/s-hitam/ https://layanan.pn-tembilahan.go.id/ https://fp.mannawasalwa.ac.id/ https://informasi.pn-tembilahan.go.id/ https://informasi.pn-tembilahan.go.id/gopay/ https://bnn.pn-tembilahan.go.id/ https://pengaduan.pn-tembilahan.go.id/ https:https://jabis.id/css/ladangtoto/ https://jabis.id/css/s-macau/ https://jabis.id/css/s-hitam/ https://jabis.id/css/s-ovo/ https://jabis.id/css/s-dana/ https://jabis.id/css/s-dubai/ https://jabis.id/css/s-vietnam/ http://media.ms-sigli.go.id/ http://159.223.66.126/ http://159.223.68.216/ http://159.223.68.240/ http://178.128.219.88/ http://178.128.211.38/ http://178.128.219.51/ http://178.128.219.108/ http://143.198.81.101:9999/ http://139.59.250.95:5555/ http://159.223.48.48:5555/ klik88slot https://babyneeds.co.id/888slot/ https://babyneeds.co.id/rp888/ https://babyneeds.co.id/gb777/ https://ladangto.attanwirmetro.or.id/ https://scatter-hitam.attanwirmetro.or.id/ http://algae.thu.edu.tw/s-thailand/ http://algae.thu.edu.tw/s-dana/ https://perpus.lp3ijkt.ac.id/images/rp888/ https://perpus.lp3ijkt.ac.id/images/66kbet/ https://perpus.lp3ijkt.ac.id/images/gb777/ https://perpus.lp3ijkt.ac.id/images/ying77/ https://perpus.lp3ijkt.ac.id/images/888slot/ https://bkpsdmsitubondo.id/assets/scatterhitam/ https://sdn2kalisari.sch.id/css/s-demo/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-thailand/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/sv388/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-88/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/888slot/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-dana/ https://tosyo.co.id/tmp/cgi-bin/66kbet/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/888slot/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/scatter-hitam/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/sv388/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/ladangtoto/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/spaceman/ https://dprk-lhokseumawekota.go.id/macau/ https://ladangtoto.tosyo.co.id/ https://888slot.tosyo.co.id/ https://tosyo.co.id/tmp/cgi-bin/s-demo/ https://anaramedical.co.id/css/ladangtoto/ https://bkpsdmsitubondo.id/assets/totodana/ https://staimadiun.ac.id/idn-slot/ https://staimadiun.ac.id/888slot/ https://staimadiun.ac.id/gb777/ https://staimadiun.ac.id/s-gopay/ https://staimadiun.ac.id/s-spaceman/ https://staimadiun.ac.id/s-ovo/ https://staimadiun.ac.id/joker123/ https://staimadiun.ac.id/s-goceng/ https://staimadiun.ac.id/ladangtoto/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/scatter-hitam/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/s-zeus/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/ladangtoto/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/s-dubai/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/indoslot/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/888slot/ https://kejari-bandungkota.go.id/assets/s-thailand/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-thailand/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/sv388/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-88/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/888slot/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-dana/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/s-bca/ https://ptun-tanjungpinang.go.id/ladangtoto/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/s-hitam/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/ladangtoto/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/s-thailand/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/s-macau/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/t-gopay/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/s-dubai/ https://pttun-banjarmasin.go.id/files/s-5k/ https://pttun-banjarmasin.go.id/files/slot303/ https://pttun-banjarmasin.go.id/files/polisi-togel/ https://pttun-banjarmasin.go.id/files/polisi-slot/ https://pttun-banjarmasin.go.id/files/s-habanero/ https://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/scatter-hitam/ https://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/ladangtoto/ https://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/pulsa/ http://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/s-thailand/ http://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/s-dana/ http://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/s-bca/ http://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/s-dubai/ http://ijeth.iakntarutung.ac.id/files/site/s-kamboja/ https://staimadiun.ac.id/scatterhitam/ http://110.42.183.229/rp888/ http://110.42.183.229/888slot/ http://110.42.183.229/s-zeus/ https://api.youvit.co.id/ https://ladangtoto.edu.pl/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/ladangtoto/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/66kbet/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/scatter-hitam/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/s-dewa/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/rp888/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/s-zeus/ https://ejournalfpikunipa.ac.id/888slot/ https://freewebmenus.com/ https://aiffa2017.com/> https://pta-kaltara.go.id/wp-content/uploads/2024/pg/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/thai/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/ladangblitar/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/ladangblitarku/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/zeuscokang/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/mahjong-ways/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/pg/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/scatter-hitam/ https://litera.id/css/s-thai/ https://litera.id/css/s-zeus/ https://litera.id/css/s-mahjong/ https://litera.id/css/pg-slot/ https://litera.id/css/s-777/ https://litera.id/css/s-77/ https://litera.id/css/s-88/ https://litera.id/css/s-10k/ https://litera.id/css/s-gopay/ https://litera.id/css/s-dana/ https://litera.id/css/s-ovo/ https://litera.id/css/s-linkaja/ https://ftr.kotaprabumulih.go.id/s-hitam/ https://ftr.kotaprabumulih.go.id/ladangtoto/ https://ftr.kotaprabumulih.go.id/s-dana/ https://ftr.kotaprabumulih.go.id/s-zeus/ https://lsp-pengolahankopi.or.id/vendor/scatter-hitam/ https://acm.ibu.edu.ba/journal/klik88/ https://acm.ibu.edu.ba/journal/tok99toto/ https://pkpp.ac.id/vendor/server-thailand/ https://pkpp.ac.id/vendor/smaxwin/ https://jdih.ms-sigli.go.id/images/news/pg/ https://jdih.ms-sigli.go.id/images/news/scatter-hitam/ https://gopayblitar.pa-sarolangun.go.id/ https://litera.id/css/s-mega/ https://litera.id/css/s-bni/ https://smksenopati.sch.id/wp-content/-/slot-qris/ https://smksenopati.sch.id/wp-content/-/dewatoto/ https://smksenopati.sch.id/wp-content/-/slot88/ https://skripsi-pbi.umk.ac.id/assets/zeus/ https://skripsi-pbi.umk.ac.id/assets/qris/ https://smkyppisby.sch.id/anti-rungkad/ https://linkajablitar.pa-sarolangun.go.id/ https://ovoblitar.pa-sarolangun.go.id/ https://qrisblitar.pa-sarolangun.go.id/ https://zeusblitar.pa-sarolangun.go.id/ https://thai.pa-sarolangun.go.id/ https://iniladangku.pa-sarolangun.go.id/ https://ladangku.pa-sarolangun.go.id/ https://dewablitar.pa-sarolangun.go.id/ https://kunjungi.poltekbangplg.ac.id/scatter-hitam/ https://s-jepang.pa-sarolangun.go.id/ https://s-bca.pa-sarolangun.go.id/ https://s-bsi.pa-sarolangun.go.id/ https://s-danamon.pa-sarolangun.go.id/ https://s-amerika.pa-sarolangun.go.id/ https://jishiduo.co.id/js/s-hijau/ https://jishiduo.co.id/js/ladangtoto/ https://jishiduo.co.id/js/s-kamboja/ https://jishiduo.co.id/js/s-vietnam/ https://jishiduo.co.id/js/s-dubai/ https://sdia35.sch.id/s-hitam/ https://sdia35.sch.id/s-qris/ https://sdia35.sch.id/s-hongkong/ https://sdia35.sch.id/ladangtoto/ https://sdia35.sch.id/s-thailand/ https://sdia35.sch.id/s-dubai/ https://sdia35.sch.id/s-bca/ https://sdia35.sch.id/s-jepang/ https://sdia35.sch.id/s-demo/ http://longterm.trevo.id/demo/ http://longterm.trevo.id/s-thai/ http://longterm.trevo.id/scatter/ http://longterm.trevo.id/ladangtoto/ http://longterm.trevo.id/888slot/ http://longterm.trevo.id/gb777/ http://longterm.trevo.id/66kbet/ http://longterm.trevo.id/crazy-time/ http://longterm.trevo.id/ganasx/ http://longterm.trevo.id/depo-5k/ http://longterm.trevo.id/depo-10k/ http://longterm.trevo.id/bonanza1000/ http://longterm.trevo.id/nolimit-city/ http://longterm.trevo.id/aquawin88/ http://longterm.trevo.id/joker123/ http://longterm.trevo.id/champion789/ http://longterm.trevo.id/depo-qris/ http://longterm.trevo.id/dubai/ http://longterm.trevo.id/xmacau/ http://longterm.trevo.id/t-gopay/ http://longterm.trevo.id/sv388/ http://longterm.trevo.id/indoslot/ http://203.161.38.76/ https://crew.smpn1krpc.sch.id/ https://mat.smpn1krpc.sch.id/ https://rpm.smpn1krpc.sch.id/ https://alumni.uem.mz/images/system/ https://alumni.uem.mz/images/klik88slot/ https://alumni.uem.mz/images/vendor/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/slot777/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/slot77/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/sx500/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/gacor88/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/sbobet/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/sv388/ slot88 https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-cambodia/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-china/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-taiwan/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-hk/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-sdy/ https://pa-pangkalankerinci.go.id/storage/data-sgp/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/s-togel/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/t-gopay/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/t-dana/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/ladangtoto/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/dewatoto/ https://diskannak.okutimurkab.go.id/assets/css/d-cambodia/ https://expo2025indonesia.id/ladangtoto/ https://geraisertifikasi.id/css/ladangtoto/ https://geraisertifikasi.id/css/gudangtoto/ https://geraisertifikasi.id/css/s-hitam/ https://geraisertifikasi.id/winner/gb777/ https://geraisertifikasi.id/winner/s-dubai/ https://geraisertifikasi.id/winner/s-macau/ https://data-kambo.pa-sarolangun.go.id/ https://data-tawn.pa-sarolangun.go.id/ https://data-chin.pa-sarolangun.go.id/ https://data-mcau.pa-sarolangun.go.id/ https://data-sngpo.pa-sarolangun.go.id/ https://ce.ftccollege.edu/wp-includes/js/k86/ https://pa-tilamuta.go.id/jdih/thailand/ https://pa-tilamuta.go.id/jdih/pg/ https://pa-tilamuta.go.id/jdih/scatter-hitam/ https://pa-tilamuta.go.id/vendor/sv388/ https://pa-tilamuta.go.id/vendor/spaceman/ https://pa-tilamuta.go.id/vendor/888slot/ https://pa-tilamuta.go.id/vendor/s-pulsa/ https://pa-tilamuta.go.id/jdih/depo10k/ https://pa-tilamuta.go.id/jdih/depo5k/ https://unima.ac.id/assets/css/xthai/ https://unima.ac.id/assets/css/pgsoft/ https://unima.ac.id/assets/css/scatter-hitam/ https://unima.ac.id/assets/css/idnslot/ https://unima.ac.id/assets/css/idntoto/ https://unima.ac.id/assets/css/ladangtoto/ https://ars.unsika.ac.id/pg/ https://ars.unsika.ac.id/scatter-hitam/ https://ars.unsika.ac.id/data-sdy/ https://spmb.unsika.ac.id/ https://upp.unsika.ac.id/ https://siakad1.unsika.ac.id/ https://fmpi.unsika.ac.id/ https://kampus.unsika.ac.id/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/k86sport/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/66kbet/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/angkapaito/ https://cf.kotaprabumulih.go.id/gb777/ slot thailand https://pengadilan.pa-muarabungo.go.id/ https://visi.pa-muarabungo.go.id/ https://misi.pa-muarabungo.go.id/ pg slot https://pengantar.pa-muarabungo.go.id/ https://amgroup.co.in/ladangtoto/ https://amgroup.co.in/t-gopay/ https://amgroup.co.in/t-jitu/ https://server2.moegis.web.id/ladangtoto/ https://server2.moegis.web.id/s-hitam/ https://server2.moegis.web.id/s-macau/ https://fungsi.pa-muarabungo.go.id/ https://tugas.pa-muarabungo.go.id/ https://pokok.pa-muarabungo.go.id/ https://tugas-pokok.pa-muarabungo.go.id/ https://struktur.pa-muarabungo.go.id/ https://struktur.pa-muarabungo.go.id/ https://struktur.pa-muarabungo.go.id/ https://ketua.pa-muarabungo.go.id/ https://surat.pa-muarabungo.go.id/ https://surat-keputusan.pa-muarabungo.go.id/ https://pengantar-ketua.pa-muarabungo.go.id/ https://e-court.pn-tembilahan.go.id/ https://riau.pn-tembilahan.go.id/ https://pengadilan.pn-tembilahan.go.id/ https://negeri.pn-tembilahan.go.id/ https://hukum.pn-tembilahan.go.id/ https://reformasi.pn-tembilahan.go.id/ https://bantuan.pn-tembilahan.go.id/ https://pemkab.pn-tembilahan.go.id/ https://mahkamah.pn-tembilahan.go.id/ https://motto.pn-tembilahan.go.id/ https://perkara.pn-tembilahan.go.id/ https://telusuri.pn-tembilahan.go.id/ https://pendaftaran.pn-tembilahan.go.id/ https://melayani.pn-tembilahan.go.id/ https://pelayanan.pn-tembilahan.go.id/ https://sederhana.pn-tembilahan.go.id/ https://psbakum.pn-tembilahan.go.id/ https://ccnc-group.com/wp-content/ikan/ http://manggar.balikpapan.go.id/vendor/sc-hitam/ http://manggar.balikpapan.go.id/vendor/thailand/ http://manggar.balikpapan.go.id/vendor/pg-demo/ https://sman14tangerang.sch.id/vendor/ladangtoto/ https://sman14tangerang.sch.id/vendor/s-dubai/ https://sman14tangerang.sch.id/vendor/angkapaito/ https://sman14tangerang.sch.id/vendor/t-gopay/ https://config.kotaprabumulih.go.id/ladangtoto/ https://config.kotaprabumulih.go.id/s-hitam/ https://config.kotaprabumulih.go.id/s-dubai/ https://config.kotaprabumulih.go.id/s-macau/ https://config.kotaprabumulih.go.id/robopragma/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/s-thailand/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/scatter-hitam/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/pgsoft/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/888slot/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/thai/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/sgacor/ https://loket.ms-sigli.go.id/ladangtoto/ https://loket.ms-sigli.go.id/s-gacor/ https://motto.pn-tembilahan.go.id/s-dubai/ https://motto.pn-tembilahan.go.id/s-hitam/ https://motto.pn-tembilahan.go.id/robopragma/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/s-hitam/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/pg-slot/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/s-thailand/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/s-zeus/ https://pmb.stiedwimulya.ac.id/images/s-kamboja/ https://penelurusan.pa-muarabungo.go.id/ https://zona.pa-muarabungo.go.id/ https://zona-integritas.pa-muarabungo.go.id/ https://login.pa-muarabungo.go.id/ https://aplikasi.pa-muarabungo.go.id/ https://login-aplikasi.pa-muarabungo.go.id/ https://akta.pa-muarabungo.go.id/ https://aiti.or.id/tes/detto/ https://aiti.or.id/tes/gutto/ https://aiti.or.id/tes/latto1/ https://aiti.or.id/tes/latto2/ https://aiti.or.id/tes/idntto/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-cambodia/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-china/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-taiwan/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-jepang/ https://develsyifa.co.id/tbc/ https://sawitseberang.langkatkab.go.id/wp-content/upgrade/888slot/ https://sawitseberang.langkatkab.go.id/wp-content/upgrade/ying77/ https://sawitseberang.langkatkab.go.id/wp-content/upgrade/s-zeus/ https://sawitseberang.langkatkab.go.id/wp-content/upgrade/s-mandiri/ https://sawitseberang.langkatkab.go.id/wp-content/upgrade/cq9/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/crazy-time/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/888slot/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/ying77/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/pulsa/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/66kbet/ https://sekolahcittabangsa.sch.id/wp-content/gb777/ https://crazy-time.smkbasada.sch.id/ http://manggar.balikpapan.go.id/vendor/s-dana/ https://ejurnal.polimarin.ac.id/public/ocha-hitam/ https://888blitar.pa-sarolangun.go.id/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/spaceman/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/ladangtoto/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/888slot/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/66kbet/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/thailand/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/sv388/ https://kontroversi.or.id/wp-admin/user/scatter-hitam/ https://rsdh.co.id/assets/js/s-toto/ https://rsdh.co.id/gudangtoto/ https://rsdh.co.id/pg-s/ https://rsdh.co.id/s-zeus/ https://rsdh.co.id/joker123/ https://rsdh.co.id/assets/js/data-sdy/ https://rsdh.co.id/robopragma/ https://rsdh.co.id/sv388/ https://rsdh.co.id/assets/js/s-qris/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-macau/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/gb777/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/indoslot/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/66kbet/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-dubai/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/ladangtoto/ https://rsdh.co.id/s-thailand/ https://rsdh.co.id/s-777/ https://rsdh.co.id/gopay-t/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-303/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/sx1000/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/crazy-time/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/gacor88/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-sule/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/s-depo10k/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/s-dana/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/s-pulsa/ https://gb777.rumahsakitakgani.co.id/ https://888slot.rumahsakitakgani.co.id/ https://ying77.rumahsakitakgani.co.id/ https://66kbet.rumahsakitakgani.co.id/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-sdy/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-sgp/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/data-hk/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/blitar4d/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/klik88/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/tok99toto/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/miliarbet/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/k86toto/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/kaizen88/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/ok88/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/gudangtoto/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/slot777/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/aquawin888/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/champion789/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/sbca/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/gacor88/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/slot77/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/slot88/ https://disperkim.mukomukokab.go.id/sgoceng/ https://adgc.edu.bd/blitar4d/ https://adgc.edu.bd/s-pulsa/ https://adgc.edu.bd/scatter-hitam/ https://adgc.edu.bd/spaceman/ https://adgc.edu.bd/s-thai/ https://adgc.edu.bd/s-macau/ https://adgc.edu.bd/s-depo5k/ https://bna.pn-sengkang.go.id/ https://hakim.pn-sengkang.go.id/ https://s-hitam.smkkbd.sch.id/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/s-dubai/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/888-s/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/gb777/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/s777/ https://perkara-standar.pa-muarabungo.go.id/ https://buku.pa-muarabungo.go.id/ https://permohonan.pa-muarabungo.go.id/ https://prosedur.pa-muarabungo.go.id/ https://standar-operasional.pa-muarabungo.go.id/ https://operasional.pa-muarabungo.go.id/ https://standar.pa-muarabungo.go.id/ https://pembentukan.pa-muarabungo.go.id/ https://sejarah-organisasi.pa-muarabungo.go.id/ https://visi-misi.pa-muarabungo.go.id/ https://beranda.pa-muarabungo.go.id/ https://halaman.pa-muarabungo.go.id/ https://beranda-halaman.pa-muarabungo.go.id/ https://agama.pa-muarabungo.go.id/ https://utama.pa-muarabungo.go.id/ https://beranda-utama.pa-muarabungo.go.id/ https://sumberjayamakmur.co.id/ladangtoto/ https://sumberjayamakmur.co.id/gb777/ https://sumberjayamakmur.co.id/idn-s/ https://sumberjayamakmur.co.id/champion789/ https://mu.pn-sengkang.go.id/ https://legal101.co.id/wp-content/ying77/ https://legal101.co.id/wp-content/dubai/ https://legal101.co.id/wp-content/s-hitam/ https://legal101.co.id/wp-content/s-qris/ https://legal101.co.id/wp-content/bsi/ https://kajiegroup.co.id/miliarbet/ https://blitar4d.pkpp.ac.id/ https://fun77toto.pkpp.ac.id/ https://server-thailand.pkpp.ac.id/ https://szgo.pkpp.ac.id/ https://pgs.pkpp.ac.id/ https://shmj.pkpp.ac.id/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-bsi/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-gopay/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-ovo/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-gacor/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-bca/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/rumah258/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/desa333/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/champion789/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/s-bsi/ https://fewarmadewa.ac.id/assets/champion789/https://fewarmadewa.ac.id/assets/comboslot88/https://fewarmadewa.ac.id/assets/desa333/https://fewarmadewa.ac.id/assets/rumah258/https://fewarmadewa.ac.id/assets/s-bca/https://unistangerang.ac.id/wp-includes/images/gacor88/https://rsdh.co.id/starlight-princess/ https://rsdh.co.id/spaceman/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/ladangtoto/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/ladangtoto2/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/dewatoto/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/gudangtoto/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/champion789/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/desa333/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/s-zeus/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/sv388/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/s-mahjong/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/joker123/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/slot777/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/slot77/ https://stahdnj.ac.id/.well-known/slot88/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/ladangtoto2/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/gudangtoto/ https://pertanian.unitri.ac.id/vendor/slot88/ https://pembangunan.pa-muarabungo.go.id/ https://syariah.pa-muarabungo.go.id/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-pink/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/toto4d/ https://rsdh.co.id/assets/vendor/s-hitam/ https://keuangan.ms-sigli.go.id/ https://pelaksana.ms-sigli.go.id/ https://zona.ms-sigli.go.id/ https://integritas.ms-sigli.go.id/ https://tahunan.ms-sigli.go.id/ https://laporan.ms-sigli.go.id/ https://kantor.ms-sigli.go.id/ https://wbbm.ms-sigli.go.id/ https://lelang.ms-sigli.go.id/ https://inventaris.ms-sigli.go.id/ https://sejarah.ms-sigli.go.id/ https://pengadilan.ms-sigli.go.id/ https://sistem.ms-sigli.go.id/ https://publikasi.ms-sigli.go.id/ https://pengaduan.ms-sigli.go.id/ https://informasi.ms-sigli.go.id/ https://kajiegroup.co.id/pgsoft/ https://rsdh.co.id/pp/ https://kajiegroup.co.id/pragmatic/ https://kajiegroup.co.id/gacor88/ https://kajiegroup.co.id/s-dewa/ https://kajiegroup.co.id/s-linkaja/ https://kajiegroup.co.id/s-goceng/ https://legal101.co.id/gacor88/ https://legal101.co.id/s-zeus/ https://legal101.co.id/sv388/ https://jbpe.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/ https://jbpe.angkolasangkunur.tapselkab.go.id/s-thailand/ https://blitar4d.stahdnj.ac.id/ https://fun77toto.stahdnj.ac.id/ https://ladangtoto.stahdnj.ac.id/ https://ladangtoto2.stahdnj.ac.id/ https://server-thailand.stahdnj.ac.id/ https://sz.stahdnj.ac.id/ https://sp.stahdnj.ac.id/ https://sumberjayamakmur.co.id/pg-slot/ https://sumberjayamakmur.co.id/s-5k/ https://sumberjayamakmur.co.id/data-japan/ https://sumberjayamakmur.co.id/s-thai/ https://sumberjayamakmur.co.id/t-dana/ https://sumberjayamakmur.co.id/s-mania/ https://sumberjayamakmur.co.id/nolimit-city/ https://sumberjayamakmur.co.id/s-bonanza/ https://hitam.staimadiun.ac.id/ https://gacor88.staimadiun.ac.id/ https://princess.staimadiun.ac.id/ https://fun77toto.pn-bontang.go.id/slot-zeus/ https://fun77toto.pn-bontang.go.id/slot-dana/ https://ladangtoto.pkpp.ac.id/ https://ladangtoto.pkpp.ac.id/ https://sule.pkpp.ac.id/ https://sbz.pkpp.ac.id/ https://ying77.pkpp.ac.id/ https://data-cambodia.pkpp.ac.id/ https://data-taiwan.pkpp.ac.id/ https://data-china.pkpp.ac.id/ https://data-macau.pkpp.ac.id/ https://data-sdy.pkpp.ac.id/ https://data-sgp.pkpp.ac.id/ https://data-hk.pkpp.ac.id/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/mahjong/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/s-pink/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/s-gopay/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/pgslot/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/s-macau/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/s-5k/ https://naturadermaclinic.co.id/.well-known/s-dewa/ https://pa-muaratebo.go.id/s-dana/index.php https://hk.pa-paniai.go.id/pgslot/