Sektor elektronskih komunikacija i pošta obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a naročito:

 • Izdavanje dozvola i odobrenja iz oblasti telekomunikacija, pošta, informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Praćenje i preduzimanje mjera za normalno funkcioniranje telekomunikacionih i poštanskih sistema u Federaciji BiH
 • Davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju prije puštanja u rad telekomunikacionih i informacionih sistema
 • Iniciranje i saradnja na donošenju srednjoročnih programa razvoja, te praćenje njihove realizacije
 • Praćenje proizvodnje i saradnja sa proizvođačima informatičke i komunikacione opreme
 • Definiše zakonski ambijent i prati razvoj računarskih mreža u Federaciji i šire
 • Učestvuje u sklapanju ugovora o zajedničkim ulaganjima u telekomunikacijama i informacionim i komunikacionim tehnologijama
 • Planira i podržava razvoj naučno-istraživačkog rada u oblasti telekomunikacija, informacione i komunikacione tehnologije i surađuje sa naučno-istraživačkim ustanovama
 • Definiše zakonske uslove u oblasti korištenja frekvencija na području Federacije, te vrši nadzor nad zakonitošću kod korisnika frekvencija
 • Definisanje općih standarda u pogledu pružanja univerzalne poštanske usluge
 • Utvrđivanje rokova i uslova za pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu
 • Definisanje rokova za izdavanje licenci za nerezervisane univerzalne poštanske usluge u skladu sa odgovarajućim propisima
 • Izdavanje, izmjena i ukidanje licenci za nerezervisane univerzalne poštanske usluge u skladu sa odgovarajućim propisima
 • Radi na definisanju organizacionih formi preduzeća PTT i u saradnji sa nadležnim organima i u RTV
 • Surađuje sa raznim međunarodnim organizacijama o pitanju obnove i organizovanja informacionog i komunikacionog sistema u Federaciji
 • Radi na poslovima standardizacije telekomunikacione i informacione opreme kao i njenog atestiranja
 • Rješavanje u upravnim stvarima
 • Ostvaruje suradnju sa inspektorima iz nadležnosti sektora
 • Ostvarivanje saradnje sa resornim državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz ove oblasti
 • Učestvuje u izradi federalnih zakona i drugih federalnih propisa kao i predlaganje izmjena i dopuna zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti sektora

Tel: (036)/550-031

U Sektoru elektronskih komunikacija i pošta obrazuju se slijedeće unutrašnje jedinice: 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina