Vijesti

Održana 200. sjednica Vlade Federacije BiH

Dana 22. studenog 2019. godine održana je 200. sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj:  746/2019 od 27.06.2019. godine je naloženo JP Autoceste FBiH da nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu sačini Prijedlog Rebalansa  Plana poslovanja i Prijedlog Rebalansa trogodišenjeg plana poslovanja 2019-2021.

U vezi sa navedenim nakon objave Rebalansa Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu i davanja pojašnjenja o strukturi kapitalnog transfera od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, pristupilo se izradi prijedloga Rebalanca godišnjeg Plana poslovanja u kojem su:

 

  • Poduzete su aktivnosti da se u prijedlog Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu, kao prioritetne, uključe aktivnosti sa dinamičkim planom izgradnje, uključujući izradu glavnih porojekata, elaborata o izvlaštenju, izvore i načine financiranja, provođenje postupaka javnih nabavki na dionicama Putnikovo brdo – Medakovo – Ozimice.
  • Revidirane su planirane aktivnosti u Planu poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i to na stranama 34., 38. i 45. na način da se za izradu idejnog i glavnog projekat brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica sa RH predviđa financiranje iz prihoda JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar a ne po Zaključku Vlade Federacije BiH od 21.09.2017. godine.
  • Za izgradnju Regionalne ceste R425-a Tromeđa – Zvirovići predivđeno financiranje iz prihoda JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
  • U svim revidiranim planovima naznačeni su izvori financiranja pojedinih aktivnosti, odnosno za sve operativne troškove i kapitalne izdatke bilo da se financiraju iz prihoda od trošarine ili prihoda od cestarine i nakanda za korištenje cestovnog zemljišta.
  • Vezano za dio navedenog Zaključka Vlade kojim se nalaže zamjena termina ''Žuti FIDIC'' terminom ''Glavni projekat'' u svim budućim projektima, Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar konstatuje da je već planirala pet budućih dionica izvoditi po principu „Crveni FIDIC“ što podrazumjeva izradu Glavnog projekta i to kako slijedi: Putnikovo brdo – Medakovo, Medakovo – Ozimice, Ozimice – Poprikuše, Ovčari – ulaz u tunel Prenj, Salakovac - Mostar sjever. Za posljednje dvije navedene dionice Delagacija Evropske komisije u Sarajevu obezbjedila je donaciju i već započela postupak izbora projektanata.
  • Također, revidovani su planovi u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ Vbroj: 1155/2019 od 10.10.2019. godine u dijelu izgradnje brze ceste Tuzla – Žepče. (Navedenom Odlukom nije predviđeno finansiranje izgradnje brze cete Tuzla – Žepče).

 

Elaboratom izvlaštenja za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, pod dionica Mostar jug – Tunel Kvanj, obuhvaćena je i nekretnina koja je označena kao javno dobro, a uvidom u zemljišno – knjižni izvadak i posjedovni list, utvrđeno je da se radi o lokalnoj cesti Blagaj – Malo polje. 

S obzirom da je Zakonom o cestama F BiH propisano da je javna cesta koju je nadležni organ proglasio za javnu cestu, u općoj uporabi, u vlasništvu Federacije i od općeg interesa za Federaciju, kako bi se omogućio nesmetan ulazak u posjed i početak radova na izgradnji autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, pod dionica Mostar jug – Tunel Kvanj, potrebno je donijeti Odluku u tekstu kao što je dato u Prijedlogu.

Izmjenama Proračuna Federacije BiH za 2019.g. odobren je Program „Kapitalni transfer javnim poduzećima za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 270milijuna KM. U sklopu ovoga Programa predviđeno je financiranje projekta Izgradnja brze ceste Prača – Goražde – faza 1. Izgradnja tunela Hranjen, u iznosu od 110milijuna KM. Sredstva u ovome Programu u iznosu od 65milijuna KM su već osigurana iz dobiti javnih poduzeća u Federaciji BiH.

     

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina